Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
1297/2017 Contracte de Serveis Mitjançant Procediment Negociat Amb Publicitat SERVEIS DE TELEFONIA I COMUNICACIONS DE DADES
Negociat sense publicitat 2655/2017 Contracte de Subministrament Mitjançant la Modalitat de Rènting per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d’Adjudicació Equips multifunció (impresora, scaner, fotocopiadora) per a diverses dependències municipals 60.000
5145/2017 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat
negociat sense publicitat 5721/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Renovació de les xarxes d'abastament d'aigua potable i sanejament, així com construcció de xarxa de pluvials pel carrer Capità Pere aprofitant l'actuació per rehabilitar el paviment asfàltic
Negociat sense publicitat 5677/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Renovació de les xarxes d'aigua potable i sanejament, i construcció nova xarxa de pluvials als carrers Costa i Llobera i Renou. Rehabilitaició del paviment asfàltic En licitació
4824/2017 Procediment de Contractació
5883/2017 Procediment de Contractació

Histórico del Perfil del Contratante